Regulamin sklepu
Regulamin korzystania z archiwum internetowego "drawgraf.pl" .

   1. Korzystanie z zawartości archiwum.

 

1.1 Wszystkie fotografie, grafiki, rysunki oraz ujęcia filmowe umieszczone w archiwum (dalej:
utwory) są  własnością firmy "EAF" , jak również są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione
na mocy przepisów prawa autorskiego, praw własności przemysłowej, praw osobistych oraz innych praw własności intelektualnej.

1.2 Przeglądanie zawartości archiwum jest bezpłatne.
Zarejestrowani użytkownicy profesjonalni (tzn. korzystający ze zdjęć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w imieniu swego pracodawcy)
mogą wykorzystywać skany o niskiej rozdzielczości dla potrzeb tworzenia oraz prezentacji wstępnych, roboczych projektów. Uprawnienie to nie przysługuje użytkownikom korzystającym ze zdjęć dla celów prywatnych, nie związanych z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.

1.3 Każde wykorzystanie utworów w zakresie szerszym niż określony w pkt 1.2, a w szczególności umieszczanie ich w sieciach informatycznych typu internet, zwielokrotnienie techniką cyfrową lub poligraficzną, publikowanie, użycie jako wzoru do sporządzania rysunków lub karykatur, użycie fragmentów stających się poprzez montaż (fotocomposing) częścią nowego utworu, wymaga uzyskania stosownej licencji poprzez uiszczenie honorarium w serwisie on-line lub poprzez zawarcie umowy z "EAF"  w formie pisemnej.

1.4 Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że archiwum może zawierać utwory, których wykorzystanie może wymagać (oprócz uzyskania licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów) uzyskania pozwoleń od osób lub podmiotów trzecich w odniesieniu do prezentowanych w utworach treści.
Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie czy dla danego, planowanego przez niego korzystania z utworu(ów) potrzebne są jakiekolwiek dodatkowe pozwolenia.
W przypadku wątpliwości obowiązkiem użytkownika jest zasięgnięcie porady właściwej instytucji zarządzającej prawami lub/oraz kompetentnego podmiotu świadczącego profesjonalnie usługi doradztwa prawnego.

1.4 Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym regulaminie, bądź w umowie licencyjnej (jeśli została ona zawarta w formie pisemnej), zabrania się kopiowania, retransmitowania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek części lub elementów archiwum oraz utworów.
Dla ochrony praw własności intelektualnej "EAF" utwory mogą być oznakowane elektronicznie w sposób widoczny lub niewidoczny, co może umożliwiać lokalizowanie utworów uzyskanych od "EAF". Jeśli Użytkownik nie zgadza się na użycie technologii monitoringu przez "EAF",
nie powinien korzystać z archiwum i zawartych w nim utworów.

1.5 Nie jest dozwolone:
a) naruszanie technicznych zabezpieczeń archiwum oraz celowe omijanie środków zastosowanych w celu zapobieżenia
bądź ograniczenia dostępu do archiwum lub utworów
b) testowanie poziomu zabezpieczeń archiwum
c) stosowanie jakichkolwiek urządzeń, narzędzi programistycznych, algorytmów lub procedur, które mogłyby zakłócać
prawidłowe funkcjonowanie archiwum

2. Ochrona danych osobowych.
2.1 Administratorem bazy danych osobowych jest firma "EAF" z siedzibą w Gdyni.
2.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu użytkownikowi archiwum przysługuje prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia .
2.3 Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
2.4 Wysłanie przez użytkownika archiwum wypełnionego formularza rejestracji (klinięcie przycisku "Wyślij" umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:
a) potwierdzeniem przez użytkownika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu.
b) oświadczeniem, że użytkownik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.
c) wyrażeniem przez użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane
z funkcjonowaniem archiwum (np. realizacja zamówień) oraz w celach statystycznych i marketingowych przez "EAF" z siedzibą w Gdyni,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133, poz.883).

3. Zastosowanie plików Cookie.
3.1 Podczas rejestracji na twardym dysku komputera należącego do użytkownika archiwum umieszczony zostaje niewielki plik tekstowy (tzw. "cookie").
Plik ten umożliwia wielokrotne korzystanie z archiwum bez kolejnych rejestracji lub logowań, zawiera bowiem dane pozwalające na identyfikację danego użytkownika archiwum. Brak pliku Cookie powoduje konieczność każdorazowego logowania.
3.2 Pliki "cookie" są wykorzystywane przez "EAF" jedynie w momencie korzystania z archiwum www.drawgraf.pl
Nie mają one żadnego wpływu na działanie komputera użytkownika ani na przeglądanie innych niż www.drawgraf.pl stron internetowych.
3.3 W przypadku braku zgody na przesłanie pliku "cookie" rejestracja nie jest możliwa. W takiej sytuacji użytkownik może jedynie wyszukiwać
oraz przeglądać utwory.

4. Pozostałe.
4.1 "EAF" z siedzibą w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe wskutek przerw w funkcjonowaniu archiwum internetowego.
"EAF" nie udziela zapewnień ani gwarancji nieprzerwanej dostępności jakichkolwiek utworów w archiwum.
4.2 "EAF" drawgraf.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu użytkownika do archiwum jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku korzystania z archiwum
niezgodnego z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.
4.3 "EAF" drawgraf.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika hasła dostępu do archiwum osobom trzecim,
niezależnie od przyczyny ujawnienia.
4.4 Niniejszy regulamin jest wiążący zarówno dla Użytkownika archiwum, jak i dla jego pracodawcy, jeśli użytkownik korzysta z archiwum w jego imieniu.
Jeśli użytkownik korzysta z archiwum w zakresie wypełniania obowiązków służbowych jako pracownik, kontrahent lub przedstawiciel innego podmiotu,
to zapewnia, że robi to za wiedzą i zgodą tego podmiotu.
4.5 "EAF" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu według własnego wyłącznego uznania, przy czym użytkownik archiwum jest związany wersją aktualnie obowiązującą w momencie korzystania z archiwum.

Jeśli akceptujesz regulamin korzystania z archiwum internetowego wyślij formularz rejestracyjny, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości
lub uwagi prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: eaf@drawgraf.pl

Dziękujemy !

Przejdź do Prawa Autorskie.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage